„Rodzina innowacyjnych opryskiwaczy sadowniczych”

Opis projektu

tytuł projektu:RODZINA INNOWACYJNYCH OPRYSKIWACZY SADOWNICZYCH
nazwa beneficjenta:„BURY – MASZYNY ROLNICZE” –
WOJCIECH BURY
województwo:łódzkie
powiat:kutnowski
fundusz:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie:I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
poddziałanie:1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, typ projektu 1
dziedzina:brak
wartość projektu: 6 431 331,00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 684 755,01 zł
ocena:
sektor:badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
w latach 2014-2020

Firma „BURY – MASZYNY ROLNICZE” – Wojciech Bury realizuje projekt zatytułowany „Rodzina innowacyjnych opryskiwaczy sadowniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie I.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych służących opracowaniu znacząco udoskonalonych opryskiwaczy, które będą wykorzystywane w uprawach sadowniczych. Wartość projektu ogółem 6 431 331,00 PLN kwota dofinansowania 3 684 755,01 PLN okres realizacji projektu – od 01.01.2020 do 31.03.2023

„Rodzina innowacyjnych tunelowych opryskiwaczy sadowniczych z odzyskiwaniem cieczy użytkowej”

    

Opis projektu

tytuł projektu:RODZINA INNOWACYJNYCH TUNELOWYCH OPRYSKIWACZY SADOWNICZYCH Z ODZYSKANIEM CIECZY UŻYTKOWEJ
nazwa beneficjenta:„BURY – MASZYNY ROLNICZE” –
WOJCIECH BURY
województwo:łódzkie
powiat:kutnowski
fundusz:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie:1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
poddziałanie:1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa
dziedzina:brak
wartość projektu:3 316 056.10 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:2 081 840.72 zł
ocena:
sektor:badania, rozwój, innowacje punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X)
Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Dalekosiężnym celem produkcji roślinnej i strategią na przyszłość jest „zerowe” zużycie syntetycznych agrochemikaliów. Nie są one obojętne dla środowiska i powinny być stosowane tylko wtedy, gdy niechemiczne metody ochrony zawiodą lub ich użycie nie jest możliwe. Od 2014r. obowiązkowa stała się integrowana ochrona roślin, która polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. W te zasady doskonale wpisuje się projekt mający na celu opracowanie i wdrożenia do produkcji przez firmę BURY Maszyny Rolnicze opryskiwaczy tunelowych z recyrkulacją cieczy opryskowej. Jest to nowa w kraju i jeszcze mało powszechna w UE generacja opryskiwaczy „przyjaznych dla środowiska naturalnego”. W konstrukcji opryskiwacza zostaną wykorzystane oryginalne rozwiązania techniczne (Patent-P176364) i wyniki ponad 20-letnich prac badawczo-rozwojowych nad tunelową techniką opryskiwania sadów prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Badania te wyprzedzały swoją epokę, gdyż dopiero obecnie, dzięki zmniejszeniu wielkości drzew w sadach owocowych zaistniały warunki umożliwiające powszechne wprowadzenie tej techniki do towarowej produkcji owoców. W rezultacie projektu zostanie opracowana rodzina nowatorskich w skali światowej opryskiwaczy tunelowych wyposażonych w unikalne rozwiązania konstrukcyjne, które będą przedmiotem ochrony w Urzędzie Patentowym RP.

Od 18 do 21 stycznia 2018 roku odbyła się VII edycja Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA – PREMIERY. Nie mogło nas tam zabraknąć! W ramach działań promujących projekt NCBR podczas targów była prowadzona akcja informująca o projekcie. Realizujemy badania nad wprowadzeniem na rynek nowego typu opryskiwacza tunelowego w ramach projektu badawczego współfinansowanego ze środków UE.

Wdrożenie wyników prac B+R w Firmie Bury Maszyny Rolnicze Wojciech Bury

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej wyników prac B+R prowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę umożliwiających zaoferowanie na rynku docelowym o zasięgu międzynarodowym nowej generacji opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Beneficjent: „BURY MASZYNY ROLNICZE Wojciech Bury”

  

Opis projektu

tytuł projektu:WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R W
FIRMIE BURY MASZYNY ROLNICZE
WOJCIECH BURY
nazwa beneficjenta:„BURY – MASZYNY ROLNICZE” –
WOJCIECH BURY
województwo:łódzkie
powiat:kutnowski
fundusz:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie:2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP
poddziałanie:2.3.1. Innowacje w MŚP
dziedzina:brak
wartość projektu:7 257 000.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:2 655 000.00 zł
ocena:
sektor:punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020

Projekt polega na wdrożeniu w działalności gospodarczej wyników prac B+R prowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę umożliwiających zaoferowanie na rynku docelowym o zasięgu międzynarodowym znacząco ulepszonego produktu w postaci nowej generacji opryskiwaczy polowych i sadowniczych stanowiących w istocie zautomatyzowane centra obróbcze upraw rolnych. Na podstawie własnej technologii opracowanej przez firmę wnioskodawcy uruchomiona zostanie produkcja zasadniczo zmienionego wyrobu z punktu widzenia rynku docelowego: opryskiwacza nowej generacji, który dla odbiorcy ostatecznego na rynku docelowym stanowić będzie nowy produkt o nowych, unikalnych własnościach funkcjonalno-użytkowych, którego potencjalnymi odbiorcami będą praktycznie wszyscy producenci roli używający w swojej pracy opryskiwaczy co dla Wnioskodawcy oznacza praktycznie nieograniczony rozmiar rynku docelowego. Projekt jest odpowiedzią na wyspecyfikowane i szczegółowo opisane we wniosku potrzeby Wnioskodawcy (przede wszystkim konieczność dywersyfikowania zakładu), a jego realizacja umożliwi wnioskodawcy wprowadzenie na rynek docelowy o zasięgu międzynarodowym produktu, który pozwoli na zbudowanie i utrzymanie w długim okresie czasu wyraźnej przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym w stosunku do czołowych firm (polskich i zagranicznych) o zasięgu światowym oferujących opryskiwacze i zdobycie pozycji znaczącego producenta takich maszyn w skali przynajmniej europejskiej.

W piątek 23.02.2018 roku nastąpiło otwarcie nowego obiektu o powierzchni ponad 2000 m2 zbudowanego na działce sąsiadującej z dotychczasowym zakładem. Nowa część zakładu Bury już za kilka dni stanie się nowoczesną montownią opryskiwaczy rolniczych. W wydzielonej części nowego budynku mieści się nowoczesny, w pełni zautomatyzowany magazyn części i podzespołów.
Otwarcie hali było zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Tytuł projektu obejmował Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Bury Maszyny Rolnicze Wojciech Bury. Konkurs numer: RPLD.02.03.01-10-0065/16-00. Dzięki nowej powierzchni skróci się czas na realizację zamówień, jak i dostawę części zamiennych, a także usługi serwisowe. Przez przeniesienie montażu będzie można powiększyć sekcję spawalniczą, produkcję usprawnią nowe obrabiarki oraz inne nowoczesne maszyny. W magazynie stanęły olbrzymie
automatyczne, w pełni skomputeryzowane regały. Stanowisko kontroli opryskiwaczy, zostało wyposażone w superprecyzyjny sprzęt pomiarowy renomowanych producentów. W piątkowej uroczystości otwarcia
wzięli udział przedstawiciele ministerstwa rolnictwa, władz samorządowych województwa łódzkiego, gminy i powiatu kutnowskiego, oraz łowickiego, izb rolniczych, krajowi i zagraniczni kontrahenci firmy, a także pracownicy firmy Bury. Jak z dumą zaznaczył właściciel, to dziś już trzypokoleniowa rodzinna firma, wstęgę do nowej hali przecięła wraz z nim wnuczka Anastazja.