Tytuł projektu:
Rodzina innowacyjnych tunelowych opryskiwaczy sadowniczych z odzyskiwaniem cieczy użytkowej

Projekt przyczynia się do zdecydowanej poprawy skuteczności ochrony w wyniku zastosowania techniki umożliwiającej bardziej precyzyjne i równomierne naniesienie cieczy opryskowej na drzewa przy jednoczesnym ograniczeniu ilości stosowanych środków ochrony oraz redukcji strat w czasie zabiegu (wywołanych znoszeniem) i emisji do środowiska naturalnego Rezultat projektu – tunelowy opryskiwacz sadowniczy z odzyskiwaniem cieczy użytkowej – w pełni realizuje zapisane w „Europejskim Zielonym Ładzie” wymagania dotyczące  redukcji dawek środków ochrony roślin o 50% przewidziane do osiągnięcia w roku 2030.


Tytuł projektu:
Rodzina innowacyjnych tunelowych opryski Rodzina innowacyjnych opryskiwaczy sadowniczychwaczy sadowniczych z odzyskiwaniem cieczy użytkowej

Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu znacząco udoskonalonego produktu w postaci rodziny opryskiwaczy sadowniczych: T – do sadów tradycyjnych; S – do sadów karłowych i półkarłowych; E – do sadów szpalerowych; J – do jagodników. Opryskiwacze wyposażone będą w przysłony dławiące strumień powietrza oraz rozwadniacze preparatów poprawiające bezpieczeństwo operatora i ograniczające ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Efektem innowacji polegającej na udoskonaleniu deflektorów będzie istotna poprawa symetrii i rozkładu strumienia powietrza produkowanego przez wentylator, co przełoży się na wyrównanie naniesienia środków ochrony roślin w drzewach i krzewach owocowych. Poprawa jakości zabiegów zagwarantuje uzyskanie skuteczności działania środków ochrony roślin przy niższych dawkach oraz zapobiegnie możliwym pozostałościom substancji czynnych tych środków w owocach. Prace realizowane będą w pięciu etapach. Badania przemysłowe rozpoczną się opracowaniem koncepcji i wykonaniem stanowisk badawczych typu T, S, E i J oraz wykonaniem zestawu pomiarowego do oceny rozkładu strumienia powietrza przy użyciu anemometrów ultradźwiękowych (Etap I). Następnie prowadzone będą sukcesywne pomiary rozkładu powietrza i rozkładu cieczy będących efektem działania czterech typów stanowisk badawczych, a uzyskane wyniki posłużą do przeprowadzenia modyfikacji konstrukcji stanowisk (Etap II). Prace rozwojowe obejmą wykonanie czterech prototypów opryskiwaczy (T, S, E, J) (Etap III) oraz ocenę jakości ich pracy w warunkach eksploatacyjnych (Etap IV). Prace przedwdrożeniowe prowadzone będą w etapie V. Okres realizacji projektu wyniesie 39 miesięcy. Skomercjalizowane opryskiwacze z udoskonalonymi deflektorami zwiększą konkurencyjność wnioskodawcy na rynku krajowym i pozwolą na nawiązanie konkurencji z europejskimi producentami sprzętu ochrony roślin. Docelową grupą użytkowników tych maszyn są producenci owoców.

Tytuł projektu:
Rodzina innowacyjnych tunelowych opryskiRodzina innowacyjWdrożenie wyników prac B+R w firmie „BURY – MASZYNY ROLNICZE” – Wojciech Burynych opryskiwaczy sadowniczychwaczy sadowniczych z odzyskiwaniem cieczy użytkowej

Projekt polega na wdrożeniu w działalności gospodarczej wyników prac B+R prowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę (część badań zlecono Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach) umożliwiających zaoferowanie na rynku docelowym o zasięgu międzynarodowym znacząco ulepszonego produktu (innowacja produktowa) w postaci rodziny nowej generacji opryskiwaczy sadowniczych. W wyniku zrealizowanego projektu uruchomiona zostanie produkcja zasadniczo ulepszonego wyrobu z punktu widzenia rynku docelowego: opryskiwacza nowej generacji, który dla odbiorcy ostatecznego stanowić będzie produkt o nowych, unikalnych własnościach funkcjonalno-użytkowych, stanowiący tak zwaną „absolutną nowość”. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane i wyspecyfikowane problemy odbiorców maszyn dla rolnictwa będących klientami firmy Wnioskodawcy, w szczególności opryskiwaczy, dotyczących efektywnego prowadzenia zabiegów opryskiwania roślin. Istniejące – znane na świecie i oferowane przez firmy będące liderami branży w skali międzynarodowej – technologie opryskiwania środkami ochrony roślin osiągnęły już kres swoich możliwości i koszty związane z ich udoskonalaniem znacznie przewyższają stosunkowo małe korzyści zmian. Bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu będzie zaoferowanie na rynku znacząco ulepszonych produktów, podniesienie jakości oferty produktowej, poziomu wykonawczego firmy, możliwość stworzenia nowych miejsc pracy, poszerzenie grona odbiorców, uzyskanie konkurencyjnej pozycji zarówno na rynku, krajowym, jak i zagranicznym oraz wygenerowanie przychodów i wypromowanie dobrze prosperującej i przyszłościowej działalności w dobie dostosowań do tempa zmian występujących w branży produkcji maszyn rolniczych. Projekt pozwoli firmie wnioskodawcy na wdrożenie przełomowych dla branży rozwiązań technologicznych w postaci znacząco ulepszonych opryskiwaczy, które maja szanse na sukces na rynkach międzynarodowych a dla wnioskodawcy mogą pełnić rolę „gwiazdy” (według macierzy BCG)

Tytuł projektu:
Rodzina innowacyjnych tunelowych opryskiwaczy sadowWDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R W FIRMIE BURY MASZYNY ROLNICZE WOJCIECH BURY.niczych z odzyskiwaniem cieczy użytkowej

Projekt polega na wdrożeniu w działalności gospodarczej wyników prac B+R prowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę umożliwiających zaoferowanie na rynku docelowym o zasięgu międzynarodowym znacząco ulepszonego produktu w postaci nowej generacji opryskiwaczy polowych i sadowniczych stanowiących w istocie zautomatyzowane centra obróbcze upraw rolnych. Na podstawie własnej technologii opracowanej przez firmę wnioskodawcy uruchomiona zostanie produkcja zasadniczo zmienionego wyrobu z punktu widzenia rynku docelowego: opryskiwacza nowej generacji, który dla odbiorcy ostatecznego na rynku docelowym stanowić będzie nowy produkt o nowych, unikalnych własnościach funkcjonalno-użytkowych, którego potencjalnymi odbiorcami będą praktycznie wszyscy producenci roli używający w swojej pracy opryskiwaczy co dla Wnioskodawcy oznacza praktycznie nieograniczony rozmiar rynku docelowego. Projekt jest odpowiedzią na wyspecyfikowane i szczegółowo opisane we wniosku potrzeby Wnioskodawcy (przede wszystkim konieczność dywersyfikowania zakładu), a jego realizacja umożliwi wnioskodawcy wprowadzenie na rynek docelowy o zasięgu międzynarodowym produktu, który pozwoli na zbudowanie i utrzymanie w długim okresie czasu wyraźnej przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym w stosunku do czołowych firm (polskich i zagranicznych) o zasięgu światowym oferujących opryskiwacze i zdobycie pozycji znaczącego producenta takich maszyn w skali przynajmniej europejskiej.

Tytuł projektu:
Wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjnymi opryskiwaczami sadowniczymi

Projekt polega na wdrożeniu w działalności gospodarczej wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę (część badań zlecono Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, umożliwiających zaoferowanie na rynku docelowym o zasięgu międzynarodowym znacząco ulepszonego produktu (innowacja produktowa) w postaci rodziny innowacyjnych opryskiwaczy sadowniczych: T – do sadów tradycyjnych; S – do sadów karłowych i półkarłowych; E – do sadów szpalerowych; J – do jagodników, które dla odbiorcy ostatecznego stanowić będą produkt o nowych, unikalnych własnościach funkcjonalno-użytkowych, stanowiący tak zwaną „absolutną nowość”. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane i wyspecyfikowane problemy odbiorców maszyn dla rolnictwa dotyczących efektywnego prowadzenia zabiegów opryskiwania roślin. Istniejące – znane na świecie i oferowane przez firmy, będące liderami branży w skali międzynarodowej, technologie opryskiwania środkami ochrony roślin osiągnęły już kres swoich możliwości a rezultat wdrożenia wyników prac B+R przyczyni się do pojawieniu się na rynku rozwiązań przełomowych dla rynku i branży. Bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu będzie zaoferowanie na rynku innowacyjnych w skali świata produktów, podniesienie jakości oferty produktowej, poziomu wykonawczego firmy, możliwość utrzymania miejsc pracy, poszerzenie grona odbiorców, uzyskanie konkurencyjnej pozycji zarówno na rynku, krajowym, jak i zagranicznym oraz wygenerowanie przychodów i wypromowanie dobrze prosperującej i przyszłościowej działalności w dobie dostosowań do tempa zmian i wymogów występujących w branży produkcji maszyn rolniczych.. Projekt pozwoli firmie wnioskodawcy na wdrożenie przełomowych dla branży rozwiązań technologicznych w postaci rodziny innowacyjnych opryskiwaczy sadowniczych, które mają szanse na sukces na rynkach międzynarodowych a dla wnioskodawcy mogą pełnić rolę „gwiazdy” (według macierzy BCG)


Tytuł projektu:
Uruchomienie produkcji kompaktowej brony talerzowej – innowacja w skali europejskiej.